Bredsten-Varmeværk A.m.b.A. er etableret i 1965 på Engvej 2 i Bredsten . Værket fyrede fra starten med tung fuelolie, hvilket var billigt, men samtidig ret forurenende. Varmeforbruget hos forbrugerne blev målt i m3, hvilket gjorde det fordelagtigt at bo tæt på værket, hvor vandet var varmest, til gengæld måtte man leve med sodnedfald fra skorstenen.

  • I 1985 blev varmeværket omstillet til naturgas, hvilket betød at forureningen ophørte. Det eneste, der i dag kommer op af skorstenen er damp (og CO2). Samme år startede værket udskiftning af målerne til energimålere, således at det nu er det reelle varmeforbrug, der måles.
  • I 1994 blev værket ved lov påtvunget at producere el samtidig med varmeproduktionen, hvilket betød, at varmeværket skiftede navn til Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.A. Ændringen betød, at varmeprisen faldt med nogle tusinde kroner pr. forbruger, blandt andet fordi staten ydede – og fortsat yder – tilskud til elproduktionen. Værket fyrer dog fortsat i gaskedler, når elproduktionen er urentabel.
  • I 2007 steg gasprisen voldsomt, hvilket fortsat påvirkede varmeprisen også i 2008/09. Den høje pris gjorde, at BBKVs bestyrelse igangsatte undersøgelser gående ud på enten at finde en alternativ opvarmningsform eller ved samarbejde med andre varmeproducenter at finde billige alternativer til gas.
  • På en ekstraordinær generalforsamling den 3.6.2009 besluttede værkets forbrugere med overvældende flertal, at værket skulle fortsætte som selvstændigt kraftvarmeværk, og at bestyrelsen skulle arbejde videre med de alternativer der måtte være til gas.